Duyurular

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİNE

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YAPACAK (BAŞARI ORTALAMASINA GÖRE) ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARINDA VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE

KULLANILACAK OLAN KRİTERLER-ASGARİ KOŞULLAR VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 7/2 maddesi (Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir.) gereğince, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin aşağıda belirtilen kriterleri ve asgari koşulları sağlaması gerekmektedir.

 1. Öğrencinin başvuru sırasında bir diploma programında kayıtlı/izinli öğrenci statüsünde olması zorunludur.
 2. Öğrencinin kurumlararası yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için yatay geçiş başvurusu yapacağı yarıyıla kadar müfredatındaki tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 3. Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için Akademik Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 3,25/4,00 olması gerekir. Öğrencinin not döküm belgesinde (transkript) AGNO’sunun dörtlük sistem karşılığı bulunmadığı takdirde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dörtlük-yüzlük sistem not dönüşüm tablosu esas alınır.
 4. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin disiplin cezası almadığını belgelemesi gerekmektedir.
 5. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesi kapsamında başvuru yapacak öğrencinin Ankara’da ikamet etmesi gerekir.
 6. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin daha önce AGNO ile kurumlar arası yatay geçiş yapmadığını belgelemesi gerekmektedir.
 7. İkinci öğretim programlarından normal öğretim programlarına yapılacak başvurularda, öğrencinin öğrenim gördüğü program ve sınıfta ilk %10’luk dilimde olduğunu gösteren belgeye sahip olması gerekir.
 8. M.T.O.K. programlarına, sadece M.T.O.K. programlarında öğrenim görenler başvurabilir. Başvurulan program ile öğrenim görülen programın aynı olması gerekir.
 9. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 10. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim veren programlara kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin yabancı dil yeterliliği, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenir.
 11. Yatay geçiş başvuru sonuçları (asıl ve yedek öğrenci isim listesi) , kesin kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler ÖİDB resmî internet sitesinde ilan edilir. Öğrenciye ayrıca yazılı bildirim yapılmaz, başvuru evrakı iade edilmez.  

DEĞERLENDİRME

Başvuruların değerlendirilmesi aşağıda yer alan formül ile hesaplanan DEP’e (Değerlendirmeye Esas Puan) göre yapılır.

DEP= [(Z/Y)×AGNO]

Z= Öğrencinin, Üniversiteye kayıt olduğu yılda almış olduğu merkezî yerleştirme puanı,

Y= Yatay geçiş için başvurulan programın, öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu yıldaki, merkezî yerleştirme taban puanı.

DEP’i 3,25 ve üzeri olan adaylar en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. DEP’in eşit olması durumunda sırasıyla; AGNO, Z, Z/Y dikkate alınarak en yüksek puanlı öğrenciye öncelik verilir. Tüm ölçütlerde eşitlik söz konusu ise değerlendirme işlemi kura ile yapılır.

GEREKLİ BELGELER

Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıda belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar on-line başvuru modülü üzerinden yüklenmesi/girilmesi gerekmektedir.

Kesin Kayıt Hakkı kazanılması halinde aşağıdaki belgelerin ilgili fakülte öğrenci işlerine 2 nüsha halinde onaylı suretlerinin teslim etmeleri gerekmektedir.  

 1. Öğrenci belgesi,
 2. Transkript (not dökümü) belgesi,

Başvuran öğrencinin ayrılacağı Üniversiteden temin edeceği, eğitimi süresince aldığı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi belge

 3. Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge,

4. Öğrencinin geldiği programın eğitim diline ilişkin belge (tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim veren programlara yapılan başvurular için),

5. Onaylı ders içerikleri (Başvuru modülünden ders içeriklerinin fazla olması halinde .zip uzantılı dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir.)

6. İkinci Öğretim (İ.Ö.) programlarından Normal Öğretim (N.Ö.) programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların ilk %10’da olduklarını gösterir belge,

7. Daha önce akademik ortalama ile yatay geçiş yapılmadığını gösteren belge,

BAŞVURU TAKVİMİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı

Kurumlar Arası Yatay Geçiş (BAŞARI ORTALAMASINA GÖRE) Takvimi    

BAŞVURU TARİHLERİ             : 19 - 28 TEMMUZ 2019

SONUÇ AÇIKLAMA                  : 21 AĞUSTOS 2019

KESİN KAYIT TARİHLERİ        : 22-23 AĞUSTOS 2019

YEDEK KAYIT TARİHLERİ       : 26-27 AĞUSTOS 2019
 

YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ İÇİN  TIKLAYINIZ.

YATAY GEÇİŞ (BAŞARI ORTALAMASI İLE) KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

**WEB SAYFAMIZDA YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLERİ TAKİP EDİNİZ.

Katkı Payı Ödemeleri

Öğrenci, eğitim-öğretim süresi dolduğu takdirde katkı payı/ öğrenim ücreti ödemekle yükümlüdür.

AZAMİ SÜRE

Yatay geçiş ile Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencinin önceki kurumunda harcamış olduğu eğitim-öğretim süresi, öğrenim süresine dâhil edilir. Toplam süre, kanunla belirtilen süreleri aşamaz. Hazırlık sınıfında geçirilen süre öğrenim süresine dâhil değildir.

ÖZEL DURUMLAR

Özel durumlar ve bunlara ilişkin yatay geçiş koşulları aşağıda belirtilmiştir:

1-Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak yer değiştirmeleri nedeniyle Ankara’ya atanmaları halinde; kendileri, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının başvurularında;

a) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınması, Üniversitemizin belirleyeceği akademik başarıyı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin yurt dışından öğrenci kabulü için belirlediği kabul koşullarını sağlaması gerekir.

b) Değerlendirme işlemi, aşağıda yer alan formül ile hesaplanan DEP’e göre yapılır.

DEP= [(Z/Y)×AGNO]

Z= Öğrencinin, Üniversiteye kayıt olduğu yılda almış olduğu merkezî yerleştirme puanı,

Y= Yatay geçiş için başvurulan programın, öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu yıldaki, merkezî yerleştirme taban puanı.

 c) DEP’i 3,25 ve üzeri olan adaylar en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. DEP’in eşit olması durumunda sırasıyla; AGNO, Z, Z/Y dikkate alınarak en yüksek puanlı öğrenciye öncelik verilir. Tüm ölçütlerde eşitlik söz konusu ise değerlendirme işlemi kura ile yapılır.

2- Yurt dışında devlet hizmetinde görevlendirilmiş olup görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönen ailelerin ve Türkiye’ye kesin dönüş yapan işçi ailesi çocuklarının başvurularında;

a) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl öğrenim görmüş olması ve dönem sonu sınavlarının tamamından başarılı olması,

b) Yurt dışından öğrenci kabul kriterlerinde yer alan uluslararası sınavlardan biri ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kabul edilmiş olması ve bu sınav/diploma puanının aynı yıla ait Üniversite programlarına başvuru için gerekli puan kriterini sağlamış olması,

c) Yurtdışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması gerekmektedir.

3- Türkiye’de görevli yabancı diplomat çocuklarının başvurularında, Üniversitenin yurtdışından öğrenci kabulü kriterlerini sağlama koşulu aranır.

ÖNEMLİ NOT: Özel Yetenek Yeterlilik Sınav Yeri, Tarihi ve Saati

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yatay geçiş için başvuran adayların yeterlik sınavı aşağıda belirtilen akademik birimlerde daha sonra duyurulacak tarih, saat ve yerde yapılacaktır. Bu konuya ilişkin olarak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

**WEB SAYFAMIZDA YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLERİ TAKİP EDİNİZ.

Sınav Yerleri:

 • Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Türk Müziği Devlet Konservatuarı

Yabancı Dil Hazırlık Muafiyet Sınav Yeri, Tarihi ve Saati

Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlar ile yabancı dil hazırlık sınıfı olan programlara başvuruda bulunan öğrenciler için

Muafiyet Sınavları 2 aşamalı olup,1. sınavdan başarılı olan öğrenciler 2. aşamaya katılacaktır.

1.  Oturum: 30 Temmuz 2019 Saat: 10.00 Edebiyat Fakültesi 1.kat Derslik 104-105 (Emniyet Mahallesi Abant 1 Cad. No:10/2D Yenimahalle-ANKARA

2.  Oturum: 31 Temmuz 2019 Saat: 10.00 Edebiyat Fakültesi 1.kat Derslik 104-105 (Emniyet Mahallesi Abant 1 Cad. No:10/2D  Yenimahalle-ANKARA

*WEB SAYFAMIZDA YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLERİ TAKİP EDİNİZ.

Online başvuru için TIKLAYINIZ.